News

31.12.10

DaCRA nyhedsbrev - December 2010 (In Danish)

 

DaCRA nyhedsbrev december 2010

 

Ombudsmandssagen

Som  meddelt i DaCRA Nyhedsbrevet December 2008 blev DaCRA’s ansøgning om 39 samfinansierede stipendier på tværs af fakulteterne ikke imødekommet. Dette var ret uforståeligt i lyset af, at ansøgningen året før - om kvalitetsfremmemidler - blev bedømt til topkarakter og udløste den største 3-årige bevilling, der blev givet i 2007 år. Efterfølgende klagede jeg til Forskningsstyrelsen og bad om indsigt i sagsbehandlingen, herunder navnene på forbedømmerne fra FSS. Klagen blev afvist bl.a. under henvisning til, at forbedømmerne er anonyme, og at bevilliger gives på grundlag af indstilling fra det samlede råd. Imidlertid var forbedømmelsen af en sådan karakter, at man måtte betvivle forbedømmernes kompetence på området og/eller om de overhovedet havde læst ansøgningen. Jeg besluttede derfor at indbringe sagen for Ombudsmanden. Som det kunne læses i Weekendavisen # 44 (artiklen ”Anonym med navn på”) har Ombudmanden givet mig og to andre klagere medhold og pålagt Forskningsstyrelsen af oplyse navnene på forbedømmerne. Dette er sket ved brev af 5. november. Ombudsmandens kendelse betragtes af nogle som en bombe under hele forskningsrådssystemet, idet man frygter, at rådsmedlemmerne fremover vil blive udsat for repressalier fra kolleger.

Sommermødet 14. – 16. juni 2011

Sommermødet afholdes som 3-dages møde på Sandbjerg gods i Sønderjylland.

Det præliminære program, first announcement og abstract call er lagt på hjemmesiden www.dacra.dk og tilmelding sker ved at returnere den udfyldte first announcement til dacra@sund.ku.dk. Bemærk at ph.d. studerende og forskningsårsstuderende skal indsende en abstract som betingelse for at deltage. Er man tidligt i sit forskningsforløb kan man indsende en abstract om baggrund, rationale og forsøgsdesign. Deadline for indsendelse af abstracs er 1. marts 2011.

 

Ny administration i DaCRA

Samtidig med at Morten Schak Nielsen overtager posten som national FP-leder den 1. januar 2011 overgår administrationen af netværket til vores sekretær Ragnhild Mostert, og alle henvendelser skal ske til mailadressen dacra@sund.ku.dk. Morten er lektor på Biomedicinsk Institut og forsker med connexiner i hjertet. Ragnhild er cand. mag. i historie og samtidig administrator for grundforskningscentret DARC på Biomedicinsk Institut.

 

Ophør af rejselegater for ph.d.-studerende

Fra 1. januar 2011 uddeler DaCRA ikke længere midler til at støtte udlandsophold for ph.d.-studerende. Rejselegater kan søges hos fakulteternes ph.d.-skoler. Ved KU-SUND gives op til 60.000 kr. for udlandsophold på min. 3 måneder.

 

Rabat ved bogkøb hos Elsevier

DaCRA har indgået en aftale med Forlaget Elsevier Health Sciences, der foreløbigt løber året ud. Som medlem af DaCRA kan man opnå 20 % rabat ved køb af kardiologiske bøger gennem forlaget. Hvis man vil benytte sig af tilbuddet skal man gå ind på flg. link:

http://www.eu.elsevierhealth.com/eu/specialty/specialty.jsp?sid=EHS_EU_BS-SPE-4055&lid=EHS_EU_BS-DIS-1&iid=0&dmnum=DACRA20

Fyraftensmøde for ph.d.-studerende

DaCRA holder et fagligt-socialt fyraftensmøde for ph.d.-studerende og andre interesserede i Studenterklubben på Panum torsdag den 17. marts 2011. Mødet arrangeres af ph.d.-studerende Magnus Thorsten Jensen (magnustjensen@gmail.com) som repræsenterer de ph.d.-studerende ved KU-SUND. Programmet bliver lagt på mødekalenderen på www.dacra.dk. Forslag til emner og tilmelding til mødet kan sendes til dacra@sund.ku.dk inden 1. marts 2011.