About DaCRA

Regulations (in Danish)

Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy(DaCRA) ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus Universitet, Syddansk Universitet samt eksterne partnere

>> Download pdf-version <<

GENERELLE BESTEMMELSER

Oprettelse, navn og placering

§ 1

Stk. 1 Forskerskolens navn er Danish Cardiovascular Research Academy, forkortet DaCRA.

Stk. 2 Forskerskolen er etableret ved Københavns Universitet med bevilling fra Forskeruddannelsesrådet (FUR) og med medfinansiering fra de deltagende institutioner og firmaer. Forskerskolens ledelse og sekretariat er placeret på Københavns Universitet, der er forskerskolens værtsinstitution.

Stk. 3 Forskerskolens sekretariatsadresse er Farmakologisk Institut, Panum Instituttet bygning 18/5, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Stk. 4 Forskerskolens virksomhed gennemføres foreløbig for en 5-årig periode fra 1. januar 2003.

Forskerskolens formål samt faglige afgrænsning

§ 2

Stk. 1 Forskerskolens overordnede formål er at styrke forskeruddannelsen inden for det kardiovaskulære område, omfattende såvel basal som klinisk og epidemiologisk forskning inden for hjerte, kredsløb og nyrer.

Stk. 2 Forskerskolen vil opfylde sit formål ved at styrke den eksisterende ph.d.-uddannelse ved de sundhedvidenskabelige fakulteter gennem flere virkemidler,herunder:

a) Etablering af nye ph.d.-kurser på et højt internationalt niveau

b) Stimulering af de lokale forskningsmiljøer gennem stipendietildelinger, netværksdannelse og invitation af udenlandske gæsteforskere

c) Etablering af et landsdækkende og tværfagligt samarbejde mellem ph.d.-studerende og vejledere i forskerskolen, som kan danne basis for større fælles initiativer, f.eks. ansøgninger i EU-sammenhæng

Stk. 3 Forskerskolen er i sin natur ikke fokuseret på bestemte emner inden for den kardiovaskulære forskning, men vil arbejde på at fremme tværfaglige samarbejdsprojekter og på at tilgodese erhvervslivets behov for forskeruddannelse.

 

FORSKERSKOLENS ORGANISATION OG LEDELSE

§ 3

Stk. 1 Forskerskolen er etableret i et samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, samt med deltagelse af følgende eksterne partnere:

- Statens Serum Institut (SSI)

- Copenhagen Heart Arrhythmia Research Center (CHARC)

- Vand og Saltcentret

- Hjerteforeningen

- Lundbeck A/S

Forskerskolen holdes åben for deltagelse af andre institutioner og eksterne partnere. En ekstern partner skal som minimum medfinansiere 1 ph.d.-stipendium. Ved forskerskolens etablering var der tilknyttet ca. 70 vejledere fra universiteterne og de eksterne partnere.

Stk. 2 De deltagende institutioner og industrien bidrager til forskerskolens virke ved medfinansiering af ph.d.-stipendier, ved at stille vejleder- og lærerkræfter til rådighed i forbindelse med projektvejledning og kursusundervisning og ved at deltage i forskerskolens organisation og øvrige aktiviteter.

Stk. 3 De bevillinger, som forskerskolen til enhver tid oppebærer fra FUR, universiteterne og de eksterne partnere, administreres efter de for KU gældende regler for statslige bevillinger ved det institut, som forskerskolelederen er tilknyttet.

Stk. 4 Forskerskolen ledes af en forskerskoleleder, og der tilknyttes et sekretariat til forskerskolen, der placeres ved det institut, hvor forskerskolelederen er ansat. Det pågældende institut forpligter sig til at stille lokaler, inventar og fornødne kontorfaciliteter til rådighed for sekretariatet. Udgifter til sekretærbistand, administration og drift af hjemmeside afholdes af forskerskolens budget.

FORSKERSKOLELEDEREN

Udpegning og referenceforhold

§ 4

Stk. 1 Forskerskolelederen skal være en anerkendt forsker, som er fastansat som videnskabelig medarbejder (lektor eller professor) ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, KU. Forskerskolelederen udpeges af dekanen efter indstilling fra fakultetets forskningsudvalg.

Stk. 2 Afhængigt af sagsforhold refererer forskerskolelederen til bestyrelsen for forskerskolen eller til dekanen.

Forskerskolelederens kompetence og opgaver

§ 5

Stk. 1 Forskerskolelederen repræsenterer forskerskolen udadtil, herunder kontakt til og forhandling med ministerielle instanser, industrien, EU m.fl., ligesom forskerskolelederen i disponering af forskerskolens bevillinger kan forpligte KU og andre institutioner efter given bemyndigelse fra disse institutioners ledelser.

Stk. 2 Forskerskolelederen er i samråd med forretningsudvalget ansvarlig for administrationen af forskerskolens budget. Lederen varetager efter samråd med forretningsudvalget og bestyrelsen den daglige drift af forskerskolen omfattende planlægning og koordinering af skolens aktiviteter, herunder ph.d.-kurser, workshops/seminarer, samt invitation af eventuelle gæsteforskere/-forelæsere. Forskerskolelederen foranstalter endvidere, i samråd med de medfinansierende partnere og det pågældende fakultet, opslag af forskerskolens egne ph.d.-stipendier. Godkendelse af bedømmelsesudvalg og bedømmelse af ansøgerne følger de sædvanlige regler ved det fakultet, hvor stipendiet er opslået. Det tilstræbes, at bedømmelsesudvalget har repræsentation fra både forskerskolen og den eksterne partner. Forskerskolelederen er ligeledes ansvarlig for sekretariatets funktion, information om forskerskolens virksomhed og drift af forskerskolens hjemmeside. Ansættelse af personale i sekretariatet sker efter indstilling fra forskerskolelederen til institutlederen ved det institut, hvor forskerskolelederen er tilknyttet.

Stk. 3 Forskerskolelederen skal i samråd med bestyrelsen profilere og promovere forskerskolen overfor offentligheden, herunder industrien, sikre kontakten til forskerskolens bevillingsgivere, søge midler til forskerskolens virksomhed, tage initiativer i forbindelse med forskerskolens faglige udvikling samt arbejde for internationalisering af forskerskolen.

Stk. 4 Forskerskolelederen kan delegere varetagelsen af og ansvaret for forskerskolens aktiviteter til medarbejdere ved institutioner og virksomheder, der deltager i forskerskolens virksomhed.

§ 6

Stk. 1 Forskerskolens virksomhed, herunder drift af sekretariat, afholdelse af uddannelsesaktiviteter samt medfinansiering af ph.d.-stipendier, foretages for midler fra Forskningsstyrelsen, fakulteterne og de eksterne partnere.

Stk. 2 Forskerskolelederen er bevillingshaver og/eller bevillingsansvarlig for de midler, der tilføres forskerskolen til finansiering af drift og ph.d.-stipendier. For så vidt angår bevillingsadministration af ph.d.-stipendier sker denne hos det indskrivende fakultet i henhold til de gældende regler.

Stk. 3 Senest inden udløbet af et kalenderår udarbejder forskerskolelederen udkast til arbejdsplan og budget for det kommende år, som behandles og godkendes af forretningsudvalget.

Stk. 4 Forskerskolelederen udarbejder efter udløbet af et kalenderår en faglig rapport over det pågældende års aktiviteter. Rapporten sendes til FUR, de deltagende fakulteter og forskerskolens deltagere, ligesom den publiceres på forskerskolens hjemmeside.

Forskerskolens bestyrelse og forretningsudvalg

Sammensætning og udpegning

§ 7

Stk. 1 Forskerskoleledelsen udgøres af forskerskolelederen og bestyrelsen. Bestyrelsen og dennes forretningsudvalg (se nedenfor) varetager i samarbejde med forskerskolelederen den overordnede planlægning og drift af forskerskolen.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 17 medlemmer: Forskerskolelederen, der er født formand, 5 vejledere fra KU, 4 vejledere fra AU, 3 vejledere fra SDU, 2 repræsentanter for de eksterne partnere og 3 repræsentanter for de indskrevne ph.d.-studerende. Vejlederrepræsentanterne vælges af og blandt vejlederkredsen ved hvert fakultet. Repræsentanterne for de eksterne partnere udpeges af den øvrige bestyrelse efter indstilling fra de deltagende eksterne institutioner og firmaer. Endelig vælger de ph.d.-studerende deres egne repræsentanter.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 3 år med mulighed for genvalg én gang. De ph.d.-studerende vælges dog kun for 2 år og uden mulighed for genvalg. Bestyrelsen mødes mindst 1 gang årligt.

Stk. 4 Bestyrelsen vælger af sin midte et forretningsudvalg på 8 medlemmer, bestående af forskerskolelederen (formand), 2 repræsentanter fra KU, 2 repræsentanter fra AU, 1 repræsentant fra SDU, 1 repræsentant for de eksterne partnere og 1 repræsentant for de ph.d.-studerende. Det tilstræbes, at både den basale og den klinisk forskning er repræsenteret i forretningsudvalget.

Opgaver

§ 8

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for bestyrelsen og forretningsudvalget.

Stk. 2 Bestyrelse/forretningsudvalg behandler sager vedrørende:

a) Udbygning og revision af forskerskolens kursusprogram og øvrige faglige aktiviteter

b) Optagelse eller eksklusion af vejledere i forskerskolen

d) Opslag af ph.d.-stipendier

e) Invitation af gæsteforskere/- forelæsere

f) Udarbejdelse af det årlige arbejdsprogram og godkendelse af årsrapporten

g) Godkendelse af forskerskolens budget

i) Kvalitetskrav til vejledere

j) Forskerskolens internationalisering

Stk. 3 Bestyrelse/forretningsudvalg skal sammen med forskerskolelederen medvirke til promovering og profilering af forskerskolen og bidrage til kontakten til de deltagende forskergrupper.

§ 9

Ph.d.-studerende

Tilknytning

§ 10

Stk. 1 De ph.d.-studerende, der tilknyttes forskerskolen, underkastes de for det indskrivende fakultet gældende regler vedrørende ph.d.-uddannelsen. I de tilfælde, hvor de studerende helt eller delvist ansættes for midler, der forvaltes af forskerskolen, foranstaltes opslaget af forskerskoleledelsen i samarbejde med de deltagende fakulteter og eksterne partnere. Endelig godkendelse af indskrivning og ansættelse finder sted ved det fakultet, hvorfra medfinansiering er givet, med mindre andet aftales. Er der to medfinansierende fakulteter sker godkendelse og ansættelse ved det fakultet, hvor hovedvejlederen er ansat. Den løbende kvalitetsvurdering af den enkeltes studieforløb foregår efter reglerne ved det pågældende fakultet.

Stk. 2 Foruden de ph.d.-studerende, der ansættes i forskerskolens egne stipendier, er forskerskolen åben for registrering af andre ph.d.-studerende inden for forskerskolens emneområde. Dog kan en ph.d.-studerende ikke samtidig være medlem af 2 forskerskoler.

Stk. 3 Ph.d.-studerende indskrevet ved en institution, der ikke indgår i forskerskolesamarbejdet, kan tilknyttes forskerskolen.

Stk. 4 For stipendier, der samfinansieres med en ekstern partner, udarbejdes der en samarbejdsaftale mellem forskerskolen, den indskrivende institution og den eksterne partner.

Ph.d.-uddannelsesaktiviteter

§ 11

Alle ph.d.-studerende, der er tilknyttet forskerskolen, tilbydes en række uddannelsesaktiviteter og -muligheder, omfattende bl.a.:

a) Ph.d.-kurser

b) Seminarer og workshops

c) Fagligt netværk, informationsportal og en bred vejlederskare

d) Internationalisering

Vejledning

§ 12

Stk. 1 Tilknytning af vejledere til forskerskolens ph.d.-studerende foregår efter de gældende regler ved de deltagende institutioner. Forskerskolen udpeger de bedst kvalificerede vejledere blandt vejlederkredsen og indstiller disse til den indskrivende institution.

Stk. 2 Ph.d.-studerende indskrevet ved forskerskolen kan overfor forskerskoleledelsen indbringe klager over vejledning, kurser og andre uddannelsesaktiviteter. Klage over en vejleder viderebringes til den institution, hvor vejlederen er ansat.

Eksamensbevis

§13

Ph.d.-studerende der har været tilknyttet forskerskolen tildeles et certifikat, der vedlægges deres ph.d.-eksamensbevis.

EVALUERING AF FORSKERSKOLENS VIRKSOMHED

§ 14

Stk. 1 Forskerskolen er oprettet for en 5-årig forsøgsperiode med udløb ultimo 2007.

Stk. 2 Senest 9 måneder inden forsøgsperiodens udløb iværksættes der på initiativ af bestyrelsen en evaluering af forskerskolens virksomhed. Evalueringen vil bestå i en selvevaluering efterfulgt af en evaluering af et panel bestående af 3 internationale bedømmere. Den samlede evalueringsrapport tilgår de deltagende institutioner senest 4 mdr. inden forsøgsperioden udløb med henblik på optagelse af forhandlinger mellem KU og de øvrige deltagende institutioner om en eventuel videreførelse af forskerskolen.

Stk. 3 Såfremt det besluttes ikke at videreføre forskerskolen, er de deltagende institutioner forpligtet til at opretholde aktiviteterne for så lang en periode, at forskerskolen kan opfylde sine forpligtelser overfor allerede indskrevne ph.d.-studerende.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 15

Disse vedtægter kan ændres efter godkendelse af forskerskolens bestyrelse og de deltagende fakulteter.

IKRAFTTRÆDEN, OPHÆVELSE OG GODKENDELSE

§ 16

Stk. 1 Vedtægterne er godkendt af de deltagende fakulteter, og træder i kraft fra datoen for den sidste underskrift.

Stk. 2 Et deltagende fakultet kan træde ud af forskerskolen 3 måneder efter at dette er varslet til forskerskoleledelsen. For de igangværende ph.d.-projekter tilknyttet forskerskolen hvor den udtrædende institution er involveret enten som indskrivende og/eller medfinansierende institution, aftales i hvert enkelt tilfælde hvorledes ph.d.-projekterne afsluttes uden at det kommer den ph.d.-studerende til skade.

For Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Dato: Underskrift:

For Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Dato: Underskrift:

For Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Dato: Underskrift:

For Danish Cardiovascular Research Academy

Dato: Underskrift:

Ovenstående vedtægter er godkendt af fakulteterne samt af DaCRA’s midlertidige

bestyrelse på mødet den 17.06.004. Valg efter vedtægterne udskrives umiddelbart

herefter.

28-06-2004 Sten Christensen